Kvalité & Miljö

TOOLS Sverige AB sv ISO 9001 ISO 14001 2016

Kvalitets- och miljöcertifiering
Att vara både kvalitets- och miljöcertifierad är en självklarhet för oss på Laitis.
Certifikaten (ISO 9001 och 14001) fungerar som levande dokument som genomsyrar hela vår organisation.
Vi arbetar aktivt med miljöfrågor och ständigt förbättringsarbete i kvalité.

 

KVALITETS- & MILÖPOLICY – Laitis Handels AB

Kvalitetspolicy:
Laitis-koncernen eftersträvar att överträffa kundernas krav och förväntningar.
Våra kunder skall känna trygghet i att få rätt produkt i rätt tid, där vi erbjuder produkter och
tjänster med bästa kvalitet till lägsta totalkostnad.
Vi eftersträvar goda och professionella relationer med våra intressenter och att varje medarbetare
engageras i sitt eget och koncernens kvalitets-arbete genom ständiga förbättringar.

Miljöpolicy:
Laitis-koncernens miljöpolicy uttrycker en vilja att koncernen skall ta sin del av ansvaret
för att visa hänsyn till miljön och medverka till en varaktig hållbar utveckling.
Miljöarbetet skall bedrivas inom ramen för koncernens affärsidé och vara väl
integrerat i det operativa arbetet.

Genom hög kompetens hos medarbetare och genom att ständigt utveckla koncernens
kunskap om miljöeffekter kan en helhetssyn eftersträvas på miljöfrågorna.

Vid val av leverantörer samt produkter och tjänster ska minsta miljöpåverkan eftersträvas 
så långt som det är tekniskt möjligt, företagsekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

Kretsloppstänkande och hushållning med resurser skall vara en viktig utgångspunkt
för koncernens affärsverksamhet. 

Genom effektiva transportlösningar samt produkter och tjänster av hög kvalitet bidrar
vi till minskad resurs- och energiförbrukning.

Genom att följa eller överträffa kraven i miljölagar och förordningar skall Laitis-koncernen
stimulera varje del av handelskedjan till att genom ständiga förbättringar förebygga och 
minska föroreningar samt annan negativ miljöpåverkan.

Copyright © 2018 Latis AB. All rights reserved.