Kvalitets- och miljöcertifiering

Att vara både kvalitets- och miljöcertifierad är en självklarhet för oss på Laitis. 
Certifikaten (ISO 9001 och 14001) fungerar som levande dokument som genomsyrar hela vår organisation.
Vi arbetar aktivt med miljöfrågor och ständigt förbättringsarbete i kvalité.

KVALITETS- & MILÖPOLICY – Laitis Handels AB 

Kvalitetspolicy: 

Laitis-koncernen eftersträvar att överträffa kundernas krav och förväntningar.
Våra kunder skall känna trygghet i att få rätt produkt i rätt tid, där vi erbjuder produkter och tjänster med bästa kvalitet till lägsta totalkostnad.
Vi eftersträvar goda och professionella relationer med våra intressenter och att varje medarbetare engageras i sitt eget och koncernens kvalitets-arbete genom ständiga förbättringar.

Miljöpolicy: 

Laitis-koncernens miljöpolicy uttrycker en vilja att koncernen skall ta sin del av ansvaret för att visa hänsyn till miljön och medverka till en varaktig hållbar utveckling.
Miljöarbetet skall bedrivas inom ramen för koncernens affärsidé och vara väl integrerat i det operativa arbetet.

  • Genom hög kompetens hos medarbetare och genom att ständigt utveckla koncernens kunskap om miljöeffekter kan en helhetssyn eftersträvas på miljöfrågorna.
  • Vid val av leverantörer samt produkter och tjänster ska minsta miljöpåverkan eftersträvas så långt som det är tekniskt möjligt, företagsekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.
  • Kretsloppstänkande och hushållning med resurser skall vara en viktig utgångspunkt för koncernens affärsverksamhet.
  • Genom effektiva transportlösningar samt produkter och tjänster av hög kvalitet bidrar vi till minskad resurs- och energiförbrukning.
  • Genom att följa eller överträffa kraven i miljölagar och förordningar skall Laitis-koncernen stimulera varje del av handelskedjan till att genom ständiga förbättringar förebygga och minska föroreningar samt annan negativ miljöpåverkan.

Laitis ISO 9001:2015

Laitis ISO 14001:2015

Copyright © 2018 Latis AB. All rights reserved.