Stora pengar att tjäna

Total Service Provider

Helhetstänkande runt ditt företags försörjning av verktyg, förnödenheter och reservdelar. Effektiviserade inköpsprocesser som frigör viktga resurser.

Konceptet

Inköpspriser för verktyg, maskiner och förnödenheter är viktiga. Men tyvärr är detta bara en liten del av totalkostnaderna. Logistik, service, produktionsstörningar samt lager och administrativa kostnader bidrar också till slutnotan. Total Service Provider är en Lean-baserad metod för genomgång av materialhanteringen på ditt företag. Utveckling och förbättring blir till en hanterbar, kontinuerlig del av vardagen som säkerställer din kvalitet. Total Service Provider effektiviserar, hjäper till att hitta dolda kostnader och identifiera möjligheter till besparingar.

Små förändringar. Stora besparingar.

 Rätt produkt

Med rätt kunskap om produkter kan en liten skillnad mellan olika produktalternativ i slutändan spela en enorm roll. Att alltid arbeta med rätt produkt för det aktuella ändamålet, varken bättre eller sämre än du behöver, är avgörande för totalekonomin. 
Laitis samarbetar tätt med de marknadsledande tillverkarna och utvecklar ständigt sortimentet. Det gör att vi kan erbjuda dig precis rätt verktyg, förnödenhet, reservdel eller skyddsutrustning.


Kunskap om produkter & logistik 

Produktionsstopp på grund av brist i materialförsörjningen är kostsamt och onödigt. Lika kostsamt är stora lager med onödigt mycket bundet kapital. 
Total Service Provider hjälper dig att hitta optimala lagernivåer och rätt distributionslösningar för ditt företag. 

Målet är minimala lager- och distributionskostnader men samtidigt garanterad tillgänglighet till viktiga produkter.

Kunskap är idag avgörande. 

Att uppdatera och byta ut gamla artiklar som inte motsvarar nyuppkomna krav är ett ständigt pågående arbete som det även är viktigt att personalen på ditt företag är delaktig i. Med stöd och vidareutbildningar av din personal säkerställs långsiktigheten i förändringsarbetet. 
En viktig del av Total Service Provider är återkommande uppföljning och utvärderingar av samarbetet. T.ex. genom att tillsätta en utvecklingsgrupp med deltagare från sjukhälsa, produktion, arbetarskydd, inköp och från oss som leverantör.

Minskad administration
Gör alla dina inköp hos en leverantör. Total Service Provider förenklar varuflödet mellan dig och dina leverantörer. Istället för fem, tio eller 20 stora leverantörer med allt vad det innebär i form av bevakning, registerunderhåll och fakturaadministration fungerar Laitis istället som din enda kontaktyta. Den adminstrativa bördan minskar avsevärt.

Bättre ekonomi
De stora besparingsmöjligheterna hittar du ofta mellan raderna. Ett för stort antal leverantörer tillsammans med all den adminstration som varje större inköp drar med sig kostar svensk industri stora summor varje år. 

Vårt arbetssätt- Steg för steg

Övergripande analys

Tillsammans tittar vi övergripande på er verksamhet. Vad driver kostnaderna och var finns de största besparingsmöjligheterna? Vi har verktygen och beräkningsmodellerna, vilket innebär att vi kan göra en bedömning av de faktiska kostnaderna.

Val av fokusområde:
Tillsammans går vi igenom er verksamhet och vad som driver kostnaderna. De delprojekt som vi analyserar tillsammans är t.ex: Produktoptimering, Lager/förrådsutformning, Distribution/Leveranser, Fakturahantering, Klassning av för er kritiska produkter, registerunderhåll, beställningsrutiner och kapitalbindning

När vi analyserat er nuvarande situation väljer ni vilka fokusområden som skall ingå i ert Total Service Provider-projekt. Det kan handla om att arbeta vidare med en, flera eller alla fokusområden.

När beslut tagits om omfattningen av Total Service Provider-projektet skapar vi en tid- och handlingsplan tillsammans.

Lösning & planering

Arbetsgrupper med personal från Laitis och berörd personal från er tillsätts. Tillsammans går vi igenom era existerande och framtida behov inom respektive fokusområde.

Förslag på lösningar tas fram och planeringen för genomförande planeras.
När kostnadsbesparande förslag tagits fram görs ofta tester för att säkerhetsställa att förväntat resultat uppnås.

Genomförande

När tester fallit väl ut genomförs förändringen.
Därefter fortsätter arbetet enligt tid- och handlingsplanen med eventuella delprojekt inom andra fokusområden.

Uppföljning

Resultatet av genomförda delprojektet rapporteras enligt överenskomna tidsintervaller. Uppdatering och utveckling av de genomförda projekten sker kontinuerligt. 

Kostnadsbesparande frågor till dig:

 - Har du rätt produkt- och materialkvalitet för aktuella ändamål, varken onödigt bra eller för låg?
 - Har du ett optimerat materialflöde? Tomma luckor i lagerhyllan kan vara lika dyrt som hyllvärmare.
 - Vad kan du tjäna på ett optimerat materialflöde?
 - Vad kan du tjäna på att minska mängden leverantörer, mängden inköpsadministration, registerunderhåll, antal produkter i systemet?
 - Vad kan du tjäna på att alltid ha personal med uppdaterade kunskaper om produkter och nyuppkomna lagkrav?


Copyright © 2023 Latis AB. All rights reserved.