Tillsammans med vår ägare KGK erbjuder vi marknadens bästa reservdelar, tillbehör, verktyg, utbildningar och tjänster för hela fordonsbranschen.

KGK

Med vårt delägarskap i Big-Gruppen erbjuder vi ett brett sortiment av verktyg, maskiner, arbetskläder och skyddsutrustning tillsammans med flexibla kundlösningar och branschanpassade utbildningar för hela industribranschen.

BIG

Vårt bidrag

På Laitis respekterar och jobbar aktivt med att bidra till FN:s 17 globala mål för att skapa en mer rättvis, hållbar och tryggare värld.

För oss är det en självklarhet att göra vad vi kan för att lämna över en bättre värld till nästa generation och ansvaret för detta ligger hos oss här och nu. 

Människan

God hälsa och välbefinnande

På Laitis uppmuntras alla medarbetare till en hälsosam livsstil oavsett ålder. Våra fantastiska medarbetare är själva navet i vår verksamhet och vi vet att en frisk och pigg individ mår bättre på jobbet. Därför är det en självklarhet att Laitis som arbetsgivare med hjälp av friskvård, hälsokontroller och andra aktiviteter är med och främjar en hälsosam livsstil. Men det handlar inte bara om våra anställda utan även ett ansvar till slutanvändare av våra produkter och att säkerställa att användandet av produkterna sker på ett så säkert och miljövänligt sätt som möjligt.

Arbetsmiljöarbetet ligger som en naturlig del i vår verksamhet. Lagefterlevnadskontroller sker löpande och med hjälp av återkommande möten och en respektfull kultur medarbetare emellan, där alla ska våga tycka till och säga ifrån, bidrar vi tillsammans till ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vi vet att stress i arbetslivet idag är en stor anledning till ett försämrat välmående och är en stor bidragande orsak till sjukskrivningar. På Laitis har vi bestämt oss för att jobba proaktivt med att i tidigt skede identifiera hög arbetsbelastning och/eller ett sämre välmående bland våra anställda.

På Laitis jobbar ledare och anställda med Howdo som är ett digitalt verktyg där samtliga medarbetare en gång i veckan, med hjälp av en enkel fråga ”Hur var din vecka?” besvarar frågan med att klicka på en grön glad gubbe, en gul gubbe eller en röd ledsen gubbe. Veckans svar skickas till ens närmsta chef som veckan därpå kan fånga upp tidiga tecken på stress eller ett försämrat välmående.

Jämställdhet

På Laitis har vi nolltolerans mot könsdiskriminering där kvinnliga och manliga medarbetare ska ha samma möjligheter till anställning, utbildning, befordran samt utveckling i arbetet. Därför är jämställdhet ett naturligt inslag i vår verksamhet såsom vid exempelvis rekrytering och kompetensutveckling. Kvinnor och mån ska ha lika lön för likvärdigt arbete.

Därför genomför vi löpande lönekartläggningar för att säkerställa att ingen blir ekonomiskt diskriminerad på grund av kön, etnicitet, religion eller bakgrund. Vägledning i arbetet tar vi från vår jämställdhetspolicy och policy mot trakasserier.

Anständiga arbetsvillkor

För Laitis är det viktigt att vår personal anställs med sjysta arbetsvillkor. Utgångsläget är att erbjuda full sysselsättning och en arbetsplats som främjar medarbetarens kompetens vilket anpassas för att möta verksamhetens mål. Ett väl utfört arbete och individens bidrag till gemenskap och välmående för Laitis är betydande för oss och därmed också vikten av bra arbetsvillkor – för alla.

Vi är fackligt anslutna och även medlemmar i Svensk Handel för att få stöd och rådgivning i frågor som rör vår personal, att vi följer lagar och föreskrifter rörande arbetsmiljö samt säkerställer att personal inte missgynnas.

Självklart sträcker sig ansvaret längst efter vår leveranskedja och därför har vi ett antal förhållningsregler gentemot våra leverantörer utöver vår code of conduct vad gäller bland annat frivillig anställning, minimiålder på anställda, arbetstider, arbetsmiljö, diskriminering och att arbets- och anställningslagar följs.

Samhället

Vi vill göra mer! Att lämna över en bättre värld till nästa generation förlorar sitt syfte om vi inte redan idag tar hand om barnen som ska ta över stafettpinnen. Därför har Laitis valt att göra vad vi kan för att våra barn ska få en trygg och jämställd uppväxt och valt att stötta organisationer och föreningar som jobbar med barn. Vi är stolta sponsorer till ett antal idrottsföreningar för barn och stödjer även ett par noggrant utvalda organisationer som jobbar för att barn ska få en trygg uppväxt.

För Laitis har det länge varit möjligt att erbjuda en arbetsplats med syfte arbetsträning eller som dagverksamhet. Ett erbjudande/arbete vi är stolta över då vi över år sett människor växa som individer och blivit en del av vår gemenskap.

 

Miljö

Miljöarbetet inom Laitis bedrivs som en integrerad del i affärsverksamheten och genomsyrar hur vi i det dagliga arbetet strävar efter att minska vår negativa klimatpåverkan. Grunden i vårt miljöarbete ligger i en kartläggning över våra betydande miljöaspekter och där vi riktigt kan göra skillnad. Utifrån denna kartläggning fungerar sedan vår miljöpolicy som en handbok för hur verksamheten ska bedrivas och utvecklas samt hur varje enskild anställd ska agera. En betydande grundsten i vårt miljöarbete är en kompetens och medvetenhet kring miljöeffekten av våra dagliga handlingar. Baserat på vår årliga kartläggning över betydande miljöaspekter är vårt miljöarbete fokuserat mot tre områden.

Transporter

En viktig miljöaspekt för oss är utsläpp från transporter, såväl persontransport som varutransporter. I en värld av allt större tillgänglighet av produkter får inte miljöaspekten plockas ur sammanhanget. För oss på Laitis har vi bestämt oss för att vara en ledstjärna i branschen när det kommer till en hållbar logistiklösning och detta är något vi är väldigt stolta över.

Sedan många år tillbaka har vi ett samarbete med Bussgods.

Bussgods transporterar gods för både privatpersoner och oss på Laitis genom Sverige. Många av turerna går med reguljärbuss, vilket innebär att passagerare och paket körs i samma fordon. Miljövänligt och punktligt.

Samtliga interna frakter mellan våra butiker går med bussgods samt majoriteten av gods som skickas till våra kunder. På så sätt minimerar vi klimatpåverkan från våra varutransporter. Givetvis är våra ”egna” budbilar antingen eldrivna eller tankas med förnybar diesel (HVO).

Vad gäller persontransporter så finns tydliga riktlinjer kring samåkning, undvika ej nödvändiga tjänsteresor och där det är möjligt och affärsmässigt försvarbart välja det mest miljövänliga transportalternativet. Just nu pågår även en transformation av vår fordonsflotta från traditionella bensin- och dieseldrivna fordon till miljövänliga alternativ med målet om en helt fossilfri fordonspark 2030.

Energiförbrukning

Att driva nio butiker i norra Sverige är givetvis energiresurskrävande, inte minst för uppvärmning vintertid. Därför är den en självklarhet att vi gör allt i vår makt för att våra butiker ska vara så energieffektiva som möjligt och för att kunna göra skillnad äger vi själva en del av butikerna samt ställer höga krav på energibesparande åtgärder i våra förhyrda lokaler.

Sedan ska givetvis den energi vi förbrukar i våra butiker komma från fossilfria källor. En hel del energibesparing kommer givetvis från varje enskild medarbetares dagliga val där varje medarbetare på Laitis uppmanas till ett miljömässigt tänk i vardagen.

Med tanke på att vi är leverantör till en av de mest energikrävande branscherna har vi även ett åtagande att tillsammans med vår leverantörskedja ta fram och erbjuda marknaden mer energieffektiva lösningar. Den breda kunskapen vi besitter på Laitis tillsammans med våra många samarbetspartners skapar innovativa och nya tillvägagångssätt i såväl industri- och tillverkningsbranschen till fordon- och reservdelsbranschen. Vi är stolta över att få vara med och bidra till denna utveckling.

Starka varumärken, expertis, smarta tjänster och logistik som underlättar för ditt företag